12. desember 2017

Statutter

For Leinstrand Idrettslag stiftet 17.1.1886
Korrigert og vedtatt på årsmøtet / 1.11.1967

 

Retningslinje for utdeling av æresbevisninger innen Leinstrand IL

Den høyeste æresbevisning som kan tildeles et medlem, er å bli utnevnt som ÆRESMEDLEM. Dette kan bare bli de færreste til del, og skjer etter et enstemmig vedtak i fulltallig styremøte. Før utnevnelsen skjer, må det foreligge innstilling fra en spesielt valgt komite (utmerkelseskomite), som har foretatt inngående vurdering av kvalifikasjoner. Det skal ikke være bestemt antall år som formann, styremedlem, utvalgsmedlem eller antall mesterskap o.1. som gir grunnlaget for vedkommendes kandidatur. Det er den aktivitet som er utøvd, og måten han eller hun har utført sine oppdrag på som skal legges til grunn.

Utenom virke i selve laget, bør det også veie sterkt om vedkommende på en ærefull måte har representert laget utad, enten som aktiv utover eller på den administrative front. Utnevnelsen tilkjennegis ved tildeling av en spesielt preget æresmedlem-medalje og diplom for særlig fortjenestefullt virke for laget.

 

JUBILEUMSMEDALJEN

Leinstrand Idrettslag er et av de eldste lag i Sør-Trøndelag, og vil da komme til å markere sine jubileum med kortere intervall enn yngre lag (eks. hvert 5. år). Ved slike anledninger kaster en gjerne blikket bakover, og hva er da mer naturlig enn at en husker de som har gjort, og fortsatt gjør en god innsats for laget. En tror derfor det er riktig at en opprettholder tradisjonen med å tildele særlige fortjente personer jubileumsmedaljen med diplom. Bakgrunnen for tildelingen kan være både administrativ og idrettslig art. Tildelingen skjer av et fulltallig styre, etter innstilling fra utmerkelseskomiteen.

 

LIL-STATUETTEN

Er en standard utmerkelse som kan dekke både aktiv deltakelse, representasjon, administrativ virksomhet, samt langvarig innsats for laget. For tildeling bare på bakgrunn av aktiv idrettsdeltakelse i en 5-årsperiode eller kortere tid, bør vedkommendes prestasjoner være av absolutt trøndersk toppklasse.

Denne utmerkelse kan eventuelt også tildeles fotballspillere/håndballspillere etter mange spilte kamper (serie-cup-kretslag), lagledere o.l. gjennom mange år.

Utdeling av LIL-statuetten skjer av styret etter innstilling fra utmerkelseskomiteen, eventuelt også fra gruppestyret som vedlegger de nødvendige data etc.

På statuetten påføres en plate med inngravert navn, dato og årstall.

 

LEINSTRAND ILS VANDREPRIS

Leinstrand ILs vandrepris skal tildeles det medlem eller den avdeling som har utført en særlig god innsats gjennom året; administrativt, sportslig eller på annen måte har tjent laget.

Prisvinneren har sitt navn inngravert med årstall.