20. februar 2018

Årsmøte

Til medlemmer i Leinstrand Idrettslag

Årsmøtet avholdes den 28.02.2019 kl. 19.00 i Klubbhuset på Klett.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.02.2019 til styret@leinstrandil.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Innkalling til årsmøte 2019

Saker

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder avdelingenes årsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

  1. Behov utbedringer i LILs anlegg på Skogly

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 13: Valg

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 

Vi minner også om årsfesten som avholdes 23. mars klokken 20:00.